Para walutowa - EUR-USD, GBP-USD to pary walutowe. W parze walutowej pierwsza waluta to waluta bazowa inaczej towar, a druga to waluta kwotowana inaczej pieniądz. W parze EUR-USD euro EUR jest walutą bazową - towarem, USD jest walutą kwotowaną - pieniądzem. Zajmując długą pozycję na parze EUR-USD, kupujesz euro (towar), płacąc dolarami amerykańskimi (pieniądzem). Zajmując krótką pozycję, sprzedajesz euro za dolary amerykańskie.

Pozycja długa - zajmując długą pozycję na parze EUR-USD, kupujesz euro za dolary amerykańskie. Aby pozbyć się długiej musisz ją zamknąć.

Pozycja krótka - zajmując krótką pozycję na parze EUR-USD, sprzedajesz euro za dolary amerykańskie. Aby pozbyć się krótkiej pozycji musisz zamknąć krótką pozycję.

Pip (Price Interest Point) - w Polsce używa się liczby mnogiej - pips. Jest to miara zmiany kursu pary walutowej. Jeszcze stosunkowo niedawno dla notowania par walutowych były podawane do czwartego miejsca po przecinku, a w przypadku par gdzie parą kwotowaną jest jen do drugiego. Zmiana kursu pary EUR-USD z 1.3521 na 1.3522 była zmianą o jeden pips. Obecnie większość brokerów oferuje kwotowania z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, a dla par z jenem do trzech miejsc po przecinku. Są to dziesiąte części pipsa, czyli punkty. Zmiana kursu EUR-USD z 1.35246 na 1.35248 jest zmianą o 0.2 pipsa lub zmianą o 2 punkty. Pips jest podstawową miarą zmiany kursu pary walutowej, a punkt jest minimalną miarą zmiany kursu pary walutowej.

Lot - jest jednostką określającą wielkość pozycji. Jeden lot odpowiada 100.000 jednostek waluty bazowej, czyli pierwszej walucie w parze. Kupując 1 lota pary EUR-USD kupujesz 100.000 euro. Najmniejszą jednostką transakcyjną jest 0,1 lota, czyli 10.000 jednostek waluty bazowej, choć są brokerzy oferujący możliwość zawierania transakcji mikrolotami, u takich brokerów minimalną jednostką transakcyjną jest 0,01 lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej. Składając zlecenie na kupno 1 lota pary GBP/USD kupujesz 100.000 funtów za dolary.

Cena bid - to cena, za jaką ktoś chce kupić daną walutę. Ty możesz za tą cenę zamknąć pozycję długą bądź otworzyć pozycję krótką. Cena, którą widzisz na wykresie to cena bid.

Cena ask - to cena, za jaką ktoś chce sprzedać daną walutę. Ty możesz za tą cenę otworzyć pozycję długą bądź zamknąć pozycję krótką.

Sread – to różnica między ceną sprzedaży (ask) a ceną kupna (bid).

Punkty swapowe - wartość, o jaką są korygowane pozostawione na następny dzień otwarte pozycje. Korekta wynika z różnic w poziomach stóp procentowych walut tworzących daną parę walutową.

Dźwignia – to użycie pożyczonego kapitału w celu zwiększenia potencjalnego zysku. Dokonywanie transakcji przy użyciu dźwigni oznacza, że trader może zajmować większe pozycje, niż pozwalałby mu na to jego własny kapitał. Taką możliwość oferuje każdy forex broker. Jeśli masz dźwignię 1:100, kupując 100zł płacisz 1zł. Kupując 100.000 GBP/USD po kursie 1,6791 bez dźwigni musiałbyś zapłacić 167.910 USD. Przy dźwigni 100:1 zapłacisz 1679,1 USD, czyli 1%. Zyski/straty z takiej pozycji liczone są od całej kwoty tzn. od 100,000 funtów. Wzrost kursu waluty o 1% spowoduje podwojenie Twojego kapitału, spadek o 1% powoduje stratę całego Twojego kapitału.

Marża – to kwota pieniędzy, która bierze udział w otwarciu pozycji.

Saldo rachunku (Balance) - to suma środków wpłaconych na rachunek i zysku z zamkniętych pozycji. Nie uwzględnia wyniku z otwartych transakcji.

Saldo rejestru operacyjnego - jest sumą salda rachunku i wyniku z niezamkniętych transakcji.

Wymagany depozyt zabezpieczający - to suma wartości depozytów niezbędnych do utrzymywania pozycji.

Wolne środki pieniężne (free margin) - ich wielkość równa jest różnicy salda rejestru operacyjnego i wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz straty netto na otwartych pozycjach. Są to środki, które można wykorzystać na otwarcie kolejnych pozycji.

Poziom zabezpieczenia (margin level) - jest wynikiem ilorazu salda rejestru operacyjnego i wielkości wymaganego depozytu zabezpieczającego.